JEN
Training, coaching en therapie

Algemene Voorwaarden

JEN Training, coaching en therapie

Artikel 1. Definities

 1. Ondernemer: JEN Training, coaching en Therapie. KVK-nr: 66638011.

 2. Begeleider/Trainer/Coach/Therapeut: Jen van Horen.

 3. Bezoeker/gebruiker: de persoon die de ondernemer (online) bezoekt of gebruikt maakt van de diensten van de ondernemer.

 4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de diensten van de ondernemer.

 5. Diensten/dienstverlening: training, coaching, therapie, workshops, oefendagen, overige activiteiten en informatievoorziening.

 6. Overeenkomst: de deelnemer gaat een overeenkomst aan met de ondernemer, wanneer deze zich aanmeldt voor een activiteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en de bezoeker/gebruiker.   

 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de bezoeker/gebruiker gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Artikel 3. Deskundigheid

 1. De begeleider is gediplomeerd maatschappelijk werkster, gecertificeerd mindfulness trainer (VMBN categorie 1), gediplomeerd ACT coach en gecertificeerd psychosociaal werker (NFG en AGB).

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij deelname aan de diensten van de ondernemer kunnen persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden vastgelegd door de ondernemer.

 2. Deze gegevens blijven maximaal 5 jaar bewaard voor de behandeling van eventuele vragen en/of klachten. De deelnemer kan ten alle tijden inzage vragen in deze gegevens.

 3. Wil de deelnemer iets wijzigen in zijn/haar persoonsgegevens of deze laten verwijderen? Dan kan deze dat kenbaar maken via het contactformulier.

Artikel 5. Privacyverklaring

 1. Persoonsgegevens en persoonlijke informatie van deelnemers die in het kader van een training, activiteit of coaching met de trainer wordt gedeeld, wordt met grote zorgvuldigheid bewaard.

 2. Met persoonlijke informatie van deelnemers wordt vertrouwelijk omgegaan, dit valt onder het beroepsgeheim van de trainer.

 3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij een wettelijk voorschrift dit vereist.

 4. De ondernemer houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. De deelnemer van een ontvangt een digitale factuur die binnen 14 dagen na de factuurdatum dient te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

 2. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden groepstrainingen

 1. De deelnemer heeft na het versturen van aanvullende gegevens waar in de bevestigingsmail naar gevraagd wordt, 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt.

 2. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvang, worden €75,- administratiekosten in rekening gebracht.

 3. Bij annulering tot 1 week voor aanvang, wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.

 4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of gedurende de activiteit, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. Tenzij degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven een andere – nog niet aangemelde – deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname (dit ter beoordeling van de trainer) en meedoet.

 5. Indien de deelnemer de deelname wil verzetten naar een training op een ander moment is dit in principe mogelijk, na overleg met en instemming van de trainer.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden individuele afspraken

 1. Individuele (trainings/therapie/coachings)afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande sessie en blijft de betaling voor de gemiste sessie verschuldigd.

Artikel 9. Annulering door de trainer

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen en streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 72 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, of wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van de ondernemer is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

 2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

 3. De begeleider verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van de dienstverlening, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de trainer. In geen geval is de ondernemer aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 4. De eventuele aansprakelijkheid van de begeleider is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan de ondernemer voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 5. De ondernemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. De effecten zoals omschreven op de website zijn weliswaar wetenschappelijk onderzocht, maar zullen per deelnemer verschillen. De ondernemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 11. Klachtenregeling

 1. De ondernemer verricht de dienstverlening met de juiste intenties en naar beste vermogen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan de trainer. Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer aangeeft de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt de deelnemer binnen vier weken een reactie op de klacht. Indien de deelnemer van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan de deelnemer zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris die beschikbaar is voor alle onopgeloste klachten over de ondernemer.

 2. Eventuele klachten over de door de ondernemer geleverde diensten dienen mondeling of schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

Artikel 12. Huisregels groepstrainingen

 1. De deelnemer probeert op tijd aanwezig te zijn voor de activiteit en stuurt in geval van oponthoud een berichtje naar de trainer om te melden dat hij/zij later komt.

 2. De deelnemer is tijdens deelname aan de diensten van de ondernemer schoon op het lichaam, draagt schone kleding en draagt geen zware parfum.

 3. De deelnemer draagt in de meditatieruimte geen schoenen.

 4. De deelnemer eet of drinkt niet in de meditatieruimte, tenzij er tijdens de training andere instructies worden gegeven. Eten of drinken kan in de keuken/kleedruimte of buiten.

 5. De deelnemer verstoort de rust in de meditatieruimte niet en zet zijn/haar telefoon uit (of op stilstand/vlieguigstand) tenzij hierover met de trainer een andere afspraak is gemaakt.

 6. De deelnemer gaat vertrouwelijk en respectvol om met persoonlijke informatie van andere deelnemers die tijdens de diensten van de ondernemer wordt gedeeld. Het opnemen van beeld-, en geluidsmateriaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming te vragen van te voren.

 7. De ondernemer behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, toegang tot de diensten te weigeren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

Artikel 13. Copyright en rechten

 1. Toepasselijk recht: op alle overeenkomsten is het nederlands recht van toepassing.

 2. De ondernemer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat en ook cursusmateriaal dat wordt meegegeven. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties, (handels)namen, logo’s, merken, het werkboek dat bij de training verstrekt wordt, presentaties, werkbladen en video- en audiobestanden. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers.

 3. De website, alles dat op de website staat en het materiaal dat wordt verstrekt, mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen hier niets van overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 14. Wijzigingen

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor om informatie op de website, met inbegrip van de tekst van de algemene voorwaarden te wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 1. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 juni 2019.