JEN
Training, Coaching, en Therapie

Algemene Voorwaarden

JEN mindfulness Based Training & Coaching

Artikel 1. Definities

 1. Ondernemer: JEN Mindfulness Based Training & Coaching. KVK-nr: 66638011.
 2. Trainer: Jen van Horen.
 3. Bezoeker/gebruiker: de persoon die de ondernemer (online) bezoekt of gebruikt maakt van de diensten van de ondernemer.
 4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de diensten van de ondernemer.
 5. Diensten/dienstverlening: trainingen, (coachings-) gesprekken, stilte avonden, workshops en informatievoorziening.
 6. Overeenkomst: de deelnemer gaat een overeenkomst aan met de ondernemer, wanneer er een aanmeldingsformulier wordt ondertekend.
 7. Website: www.jenmindfulness.nl, pagina's op deze website en de Facebook en LinkedIn pagina's van de trainer/ondernemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en de bezoeker/gebruiker.   
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de bezoeker/gebruiker gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 3. Deskundigheid

 1. De trainer is opgeleid als Maatschappelijk Werkster en heeft de basisopleiding en vervolgopleiding tot mindfulness trainer gevolgd bij het Centrum voor Mindfulness te Amsterdam en is eerste categorie lid bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN).

Artikel 4. Aanmelden en cursusplaatsen

 1. Om de veiligheid te garanderen worden er nooit meer dan 20 deelnemers tegelijk binnen gelaten in de studio. Om teleurstelling te voorkomen wordt aan alle deelnemers gevraagd om zich van te voren aan te melden voor de diensten van de ondernemer.

 2. Aanmelden kan telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op de website, via Facebook en via LinkedIn.
  Voor de trainingen geldt een maximum van 10 deelnemers. Cursusplaatsen worden verdeeld op volgorde van betaling.

Artikel 5. Ziekte en afwezigheid

 1. Kan de deelnemer in verband met ziekte of andere omstandigheden niet bij een trainingsdag aanwezig zijn, dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de trainer. Het cursusbedrag voor deze dag wordt niet geretourneerd, wel kan worden gekeken naar de mogelijkheid om de trainingsdag in te halen bij een andere trainingsgroep.

 2. Kan de trainingsdag niet doorgaan in verband met ziekte of afwezigheid van de trainer, dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de deelnemers. Er zal worden gekeken naar vervanging of naar een andere datum waarop de trainingsdag kan worden ingehaald. Lukt het de deelnemers hierdoor niet om bij de dag aanwezig te zijn? Dan wordt het geld voor die trainingsdag wel geretourneerd.

Artikel 6. Annuleren na aanmelding

 1. Wil de deelnemer de aanmelding annuleren, dan is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven.   
 2. Tot een maand voordat de training begint betaalt de deelnemer bij annulering alleen 25,- euro administratiekosten, de rest van het cursusgeld wordt geretourneerd.   
 3. Tot twee weken voor de training wordt de helft van het cursusgeld geretourneerd bij een annulering.   
 4. Wordt er daarna nog geannuleerd, dan kan het cursusged helaas niet meer worden geretourneerd. Wel kan een ander die hiervoor in aanmerking komt de cursusplaats overnemen.

Artikel 7. Betaling

 1. Het cursusgeld dient altijd vooraf te worden voldaan op het rekeningnummer: NL77KNAB0255619030 t.a.v. JEN Mindfulness Based Training and Coaching onder vermelding van het factuurnummer. Het BTW-identificatienummer van de ondernemer is: NL119144177B01.
 2. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag kan de deelnemer worden geweigerd om deel te nemen aan de diensten van de ondernemer.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Dit zal altijd gecommuniceerd worden op de website.

Artikel 8. Huisregels

 1. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn voor de activiteit. Uitzondering hierop zijn de stilteavonden, waar men vrij kan binnenlopen mits het in stilte is.
 2. De deelnemer is tijdens deelname aan de diensten van de ondernemer schoon op het lichaam, draagt schone kleding en draagt geen zware parfum.
 3. De deelnemer draagt in de meditatieruimte geen schoenen.
 4. De deelnemer eet of drinkt niet in de meditatieruimte, tenzij er tijdens de training andere instructies worden gegeven. Eten of drinken kan in de keuken/kleedruimte of buiten.
 5. De deelnemer verstoort de rust in de meditatieruimte niet en zet zijn/haar telefoon uit (of op stilstand/vlieguigstand) tenzij hierover met de trainer een andere afspraak is gemaakt.
 6. De deelnemer gaat vertrouwelijk en respectvol om met persoonlijke informatie van andere deelnemers die tijdens de diensten van de ondernemer wordt gedeeld.
 7. De ondernemer behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, toegang tot de diensten te weigeren. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

Artikel 9. Privacyverklaring

 1. Persoonsgegevens en persoonlijke informatie van deelnemers die in het kader van een training, activiteit of coaching met de trainer wordt gedeeld, wordt met grote zorgvuldigheid bewaard.

 2. Met persoonlijke informatie van deelnemers wordt vertrouwelijk omgegaan, dit valt onder het beroepsgeheim van de trainer.

 3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij een wettelijk voorschrift dit vereist.

 4. De ondernemer houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij deelname aan de diensten van de ondernemer kunnen persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden vastgelegd door de ondernemer.   
 2. Deze gegevens blijven maximaal 5 jaar bewaard voor de behandeling van eventuele vragen en/of klachten. De deelnemer kan ten alle tijden inzage vragen in deze gegevens.   
 3. Wil de deelnemer iets wijzigen in zijn/haar persoonsgegevens of deze laten verwijderen? Dan kan een e-mail worden gestuurd naar jenmindfulness@outlook.com.   

Artikel 11. Klachtenprocedure

 1. Voor alle vragen en feedback kan de bezoeker/gebruiker op wat voor manier dan ook contact op nemen met de trainer.   
 2. Heeft de bezoeker/gebruiker een klacht over de ondernemer? Dan kan deze schriftelijk worden ingestuurd naar jenmindfulness@outlook.com.   
 3. Klachten worden altijd binnen vijf werkdagen beantwoord.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenis van de deelnemer of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.   
 2. De diensten zijn geen vervanging van een behandeling of therapie. Wanneer de deelnemer in behandeling is bij een therapeut, dient dit altijd bij de trainer te worden gemeld.   
 3. De effecten zoals omschreven op de website zijn weliswaar wetenschappelijk onderzocht, maar zullen per deelnemer verschillen. De ondernemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 13. Rechten

 1. De ondernemer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat en ook cursusmateriaal dat wordt meegegeven. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties, (handels)namen, logo’s, merken, het werkboek dat bij de training verstrekt wordt, presentaties, werkbladen en video- en audiobestanden. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers.     
 2. De website, alles dat op de website staat en het materiaal dat wordt verstrekt, mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen hier niets van overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 14. Wijzigingen

 1. De ondernemer mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van de algemene voorwaarden, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 1. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 mei 2017.